Hitta er ideala konferensresa

Använd vårt filtreringsverktyg och hitta den perfekta destinationen baserat på era önskemål

Find your ideal conference trip

Filter through our destinations and find your perfect fit based on your needs

Vad vill ni göra på er konferensresa?

Hitta den perfekta destinationen för era önskemål

Where do you want to go on your next conference trip?

Find the perfect destination based on your needs

Don't hesitate to contact us if you have special requests. We can do almost anything!

Tveka inte att höra av dig om du har speciella önskemål. Vi kan ordna i princip vad som helst!

VARFÖR KONFERENSRESA?

Företag står idag inför stora utmaningar och en otroligt konkurrenskraftig omvärld att förhålla sig till. Detta ställer nya typer av krav på ledare då det kommer till att utveckla företags mest värdefulla resurs - dess medarbetare!

En konferensresa eller annan typ av företagsresa är ett fantastiskt sätt att kombinera det bästa av flera världar. Man får möjlighet att utveckla sin personal och stärka teamkänslan i gruppen då man på ett avslappnat sätt kommer samman i en härlig miljö. Dessutom ses en resa av detta slag som en stor motivations- och lojalitetshöjare bland anställda - vilket i sin tur skapar förutsättningar att locka till sig och behålla de bästa människorna i branschen.

Om ni vill skapa vinnande team och skapa konkurrensfördelar som gör att ni på lång sikt sticker ut från era konkurrenter? Ta steget och boka in en konferensresa som utvecklar er som grupp på vackrast tänkbara och mest inspirerande platser.

VARFÖR KONFERENSRESA MED FOUREDO?

Vi på Fouredo har tagit fram ett resekoncept som vi kallar "Travel - Learn - Grow". Detta har sin grund i vår vetskap av vad företag värdesätter hos en samarbetspartner för konferens- och kick-offresor.

TravelAtt resa tillsammans till härliga destinationer är givande för människor. Det skapar dessutom förutsättningar för utveckling – både för individen och för teamet som utgör summan av individerna var och en för sig. Vi skapar möjligheter för 1+1=3

LearnLärandet är sedan urminnes tider livsviktigt och helt nödvändigt för människan. Lär man sig inte något nytt står man stilla, och att stå stilla i dagens hårda konkurrens är lika med att man inom kort förlorar sin konkurrenskraft.

GrowVi får företag att växa där det gör skillnad – hos människorna! Personal som växer tillsammans utvecklar inte bara sin individuella kraft, det svetsar även samman team som på lång sikt utvecklar en moral, motivation och lojalitet som är svårslaget och omöjligt att kopiera eller köpa in.

Vi tar vårt jobb på största allvar. Vi vet därför vikten av att inte bara erbjuda fantastiska destinationer och arrangemang, minst lika viktigt är administrationen runt resan och supporten vi ger våra kunder innan, under och efteråt. Hos Fouredo har du alltid en personlig kontaktperson och vi har support 24/7. Vårt etablerade nätverk av samarbetspartners är noggrant utvalda och de har samtliga skrivit på vår uppförandekod med riktlinjer om etiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

Vi hanterar grupper av varierande storleker, allt från den exklusiva resan för den lilla gruppen av viktiga kunder till större konferenser och event för flera hundra personer. Allt utefter er budget och era förutsättningar och behov.

WHY A CONFERENCE TRIP?

Companies of today face major challenges and has an incredibly competitive environment to relate to. This puts new types of requirements on leaders as it comes to developing companies' most valuable resource - its people!

A conference trip or any other type of business trip is a great way to combine the best of several worlds. You get the opportunity to develop your staff and strengthen the team feeling in the group as you in a relaxed way get together in a lovely environment. In addition, a journey of this kind is seen as a great motivation and loyalty enhancer among employees - which in turn creates the conditions for attracting and retaining the best people in the industry.

If you want to create winning teams and create competitive advantages that will make you stand out from your competitors over time? Take the step and book a conference trip that develops you as a group at the most beautiful and inspiring destinations.

WHY A CONFERENCE TRIP WITH FOUREDO?

We at Fouredo have developed a travel concept that we call "Travel - Learn - Grow". This is due to our knowledge and experience of what companies value from a partner for their conference and kick-off trips.

Travel: Traveling together to lovely destinations is rewarding for people. It also creates the conditions for development - both for the individual and for the team that in the end makes up the sum of the individuals separated. We create opportunities for 1 + 1 = 3

Learn: Since ancient times, learning is vital and essential to man and woman. If you do not learn something new, you are standing still, and standing still in today's fierce competition is equal to losing your competitiveness before you know it.

Grow: We make companies grow where it makes a difference - among the people! Employees that grow together not only develop their individual power, they also develop a team that in the long term gets its own morale, motivation and loyalty. These things are difficult to beat and impossible to copy or acquire.

We take our job very seriously. We therefore know the importance of not only offering fantastic destinations and arrangements. At least equally important is the administration around the trip and the support we give our customers before, during and afterwards. At Fouredo, you always have one personal contact person and we have our support open 24/7. Our established network of partners is carefully selected and they have all signed our Code of Conduct with guidelines on ethical, environmental and social responsibilities.

We handle groups of all size, ranging from the exclusive journey for the small group of important customers to larger conferences and events for several hundred people. Everything fitting your budget and your prerequisites and needs.