ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in¬kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings¬avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Kompletterande särskilda resevillkor

Nedanstående särskilda resevillkor gäller för Fouredo AB, nedan Fouredo, researrangemang för privatpersoner. För gruppresor och konferenser gäller delvis andra villkor.

1. Anmälan och betalning
Anmälningsavgiften enl. punkt 2.3 i de Allmänna resevill­koren är 1.500 kr. Slutbetalningen skall ­normalt vara oss tillhanda senast trettio (30) dagar innan resans start.
I och med anmälningsavgiftens erläggande godtar resenären samtliga de resevillkor som tillämpas för resan. Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiftens erläggande är anmälan likväl bindande för resenären.
Bokar du resan direkt via vår hemsida betalar du enbart för anmälningsavgiften på standardresan (du kan inte betala 100% av resans pris direkt), detta för att Fouredo manuellt skall kunna hantera bokningen. Efter Fouredos hantering skickas slutfaktura ut separat. I samband med slutbetalning betalas även tilläggstjänster såsom avbeställningsskydd och uppgradering av hotellrum och matpaket.
Erläggs ej betalning för resa enligt fakturan äger Fouredo rätt att betrakta anmälningen som annullerad och avboka resan.
Fouredo ingår avtal med huvudresenären, d.v.s den som bokar ­resan för sig själv och eventuella medresenärer. Ändringar samt ev ­avbokning måste således göras via huvudresenären. Åter­betalning vid avbokning sker till huvudresenären.
Du betalar din resa enklast via vårt bankgiro 600-7876 med hjälp av ditt OCR-nummer.

2. Bokningsbekräftelse/deltagarbevis
Missförstånd kan ske vid inbokningssamtalet. Resenären skall därför kontrollera alla uppgifter som står på bokningsbekräftelsen/deltagarbeviset, restid, inkvartering, priser osv. Granskningen skall göras omgående och felaktigheter omedelbart påtalas. Muntliga beställningar till inbokningspersonalen skall för att kunna åberopas av resenären vara skriftligt bekräftade. Att Fouredo tar emot önskemål, t ex beträffande resenärens ­önskan att bo på viss våning eller i viss lägenhet, innebär ej att Fouredo ­garanterar att önskemålet blir uppfyllt.

3. Prisgaranti
Prisgarantin gäller för alla resor. När anmälningsavgiften är betald är det pris som angivits på bokningsbekräftelsen garanterat. Det enda garantin inte omfattar är nya eller höjda skatter, tullar eller avgifter av­seende tjänster som ingår i resan. Denna garanti är ömsesidig. Skulle valutakursen eller bränslekostnaden ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.

4. Resans pris
Priserna styrs av utbud och efterfrågan och kan därmed justeras. Aktuellt pris ges vid bokningstillfället.

5. Avbeställning
Avbeställning skall ske personligt genom att omgående meddela Fouredo. Därefter skall skriftlig avbeställning utan dröjsmål insändas till Fouredo. Fouredos telefonnummer och adress framgår av deltagarbeviset. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas inte. Skulle någon person på bokningen avboka sin resa kommer tombädds- alt. enkelrumstillägg att faktureras övriga på bokningen eller i resesällskapet. Punkt 3 i Allmänna resevillkor gäller även del av bokning, t ex arrangemang.

6. Avbeställning vid sjukdom
I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan vid beställning av resan utöver anmälningsavgift erlägga en särskild avgift, se prislista, för erhållande av avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet måste tecknas samtidigt med resan och kan inte tilläggsbeställas i efterhand. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären i fall som anges i punkt 3 i Allmänna resevillkor rätt att av­beställa resan utan annan kostnad än en expeditionsavgift på 200 kr, punkt 4.1 i Allmänna resevillkor. Vad resenären erlagt för avbeställningsskyddet återbetalas inte. Avbeställning skall ske före resans avgång och så snart avbeställningsgrunden inträffat. Läkarintyget skall vara Fouredo tillhanda senast fem (5) dagar ­efter avbeställningen. Av skriftligt läkarintyg skall framgå att läkaren avråder från resan. Läkarintygets giltighet förutsätter personligt besök. Intyg från Försäkringskassan är ej tillräckligt. Läkarintyget skall vidare innehålla följande upp­lys­ningar:
1) Diagnos
2) Datum för första undersökning/behandling
3) Datum för den undersökning/behandling som ligger till grund för läkarens avrådande till resa.
Av läkarintyget skall vidare läkarens tjänstgöringsadress och tele­fonnummer framgå samt läkarens namnförtydligande genom stämpel.

7. Om avbeställning ej sker
Avbeställs ej resan, samt resenären ej infinner sig på för av­resan angiven tid och plats, eller kan ej deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc. äger Fouredo rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

8. Inkvartering
Flerbäddsrum: i flerbäddsrum förekommer bäddar av olika standard, 3:e och 4:e bädd håller ibland inte samma standard som ordinarie bädd. Ofta innebär 3:e och 4:e bädd en fällbar säng, sängplatser i bäddsoffa eller liknande.
Bokning av flera rum: Vi kan inte garantera att rummen/lägenheterna ligger intill varandra.
Pris för boende: Priset är beräknat per person för bokat boendealternativ. Skulle någon/några av personerna på bokningen avboka sin resa kommer ett tombädds- alt. enkelrumstillägg att faktureras den/de kvarvarande på bokningen.
Tilläggsbeställning: Kan en tjänst som bokats som tillägg, helt eller delvis, inte tillgodoses och lämpligt ersättningsalternativ inte erbjudas återbetalas erlagt belopp för den bokade tilläggstjänsten. På ort sker detta genom Fouredos reseledares försorg.
Utcheckning: Normal utcheckningstid för våra hotell är mellan 10.00 och 11.00. Avvikelser kan förekomma. Aktuella tider anges i respektive boende på orten eller via reseledaren.
Turistskatt: på de flesta orter finns numera en turistskatt som varje gäst måste betala för sin vistelse. Vänligen observera att denna inte är inräknad i Fouredos priser utan måste betalas av den enskilde gästen på plats.

9. Resans genomförande
Fouredo fritar sig från ansvar för skada som drabbar resenären vid försening av anslutningsresa som inte ingår i avtalet.

10. Gruppvillkor
Grupprabatt kan erhållas vid bokning av minst 12 fullbetalande och avresta personer till ordinarie pris. För att grupprabatt skall gälla skall alla i gruppen ha samma kontaktperson och adressat. Ni skall resa till samma ort, under samma period. Kontakta info@fouredo.com för rabatterbjudande för grupper.

11. Inställande av resa/arrangemang
Om Fouredo har skälig anledning att anta att deltagarantalet ­senast 14 dagar före avresa understiger 12 personer har Fouredo rätt att ställa in resan. Vid beslut om inställande ska resenären underrättas snarast möjligt ­efter beslutet. Underrättelsen ska vara resenären tillhanda ­senast 14 dagar före avresa (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall ­underrättas senast 10 dagar före avresan).
De i programmet presenterade utflykterna och arrangemangen på orten kan vid lågt deltagarantal eller otjänligt väder komma att inställas eller slås samman.
Övriga arrangemang, utflykter, hyrbilsservice etc sker som regel i ­samarbete med lokala företagare på orten. Fouredo erbjuder sina resenärer möjligheten att boka nämnda prestationer – men ansvarar inte på något vis för prestationernas genomförande. Ev klagomål beträffande prestationen ska ske, med eller utan Fouredos bistånd, direkt till den som tillhandahållit prestationen.
Fouredo ansvarar inte heller för transporter till/från resmålet. Därför är till exempel flygbiljetter och/eller tågbiljetter till orten inte destinationen inte föremål för ersättning i händelse av att Fouredo ställer in arrangemanget på grund av lågt deltagarantal.

12. Resenärens kontaktuppgifter
Resenär ansvarar för att han/hon nås av viktiga meddelande, exempelvis tidtabellsändringar, under den adress, e-postadress och det ­telefonnummer han/hon angivit vid inbokningen.

13. Avvikande från resan
Avviker resenären för längre tid än en vecka är rese­nären skyldig att lämna uppgifter till reseledaren om var man kan nå honom/henne under denna tid.

14. Reklamation
Reklamation skall ske inom skälig tid efter det resenär märkt felet till ansvarig reseledare. Kan ej uppgörelse träffas på plats skall ett reklamationsformulär ifyllas på resmålet för vidarebefordran till Fouredos huvudkontor. Reklamation som framställts först efter hemkomsten medför ett remissförfarande, vilket regelmässigt har en behandlingstid om en månad. Eventuell reklamation bör vara Fouredo tillhanda inom två månader från resans avslutande.

15. Ändringsavgift
Medför av resenären begärd ändring administrativa merkostnader för Fouredo, äger Fouredo rätt att uttaga en avgift om 200:-/per resenär.

16. Pressläggning
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyren/prislistan samt på vår hemsida och för­behåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidtaga ändringar i uppgifterna häri. Vi förbehåller oss också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid sådana ändringar gäller ­bestämmelse i de allmänna rese­villkoren.